medarbetarundersökning - exempel

Denna enkät är ett exempel på hur du kan utforma en medarbetarundersökning. Frågorna är tagna från verkligheten. Det är fritt att låna frågor från detta exempel.

Mvh/enkät.se

Har du haft medarbetarsamtal med din chef (oavsett nuvarande eller tidigare chef) under de senaste 12 månaderna?
(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra )
Medarbetarsamtalet gör det enkelt för mig att förstå vad som förväntas av mig i mitt jobb
Åtgärder som vi kommit överens om i medarbetarsamtalet blir genomförda
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra )
Jag arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö (ljud, ljus, luft, temperatur.. )
På min enhet/arbetsplats finns förutsättningar för balans mellan arbete, familj och fritid
Hur ofta händer det att du i din arbetssituation upplever stress som påverkar dig negativt?
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra )
Jag trivs med mina arbetsuppgifter
Jag har en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde
Jag har tydliga mål för mitt arbete
På min enhet/arbetsplats ser vi till att nya idéer övervägs oavsett vem som kommer med dem
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra)
På min enhet/arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar/-möten minst en gång per månad
Jag är väl insatt i vad som är viktigt för att vår verksamhet ska bli framgångsrik
Jag känner till målen för min enhet/arbetsplats
Jag är delaktig i utformningen av målen för min enhet/arbetsplats
Företaget är en attraktiv arbetsgivare
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra)
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser  
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare  
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete  
Jag har varit delaktig i att skapa en handlingsplan utifrån den förra medarbetarundersökningen
Egen kommentarDina svar lagras anonymt