medarbetarundersökning - exempel

Denna enkät är ett exempel på hur du kan utforma en medarbetarundersökning. Frågorna är tagna från verkligheten och det är fritt att låna härifrån

Har du haft medarbetarsamtal med din chef (oavsett nuvarande eller tidigare chef) under de senaste 12 månaderna?
(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra )
Medarbetarsamtalet gör det enkelt för mig att förstå vad som förväntas av mig i mitt jobb
Åtgärder som vi kommit överens om i medarbetarsamtalet blir genomförda
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra )
Jag arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö (ljud, ljus, luft, temperatur.. )
På min enhet/arbetsplats finns förutsättningar för balans mellan arbete, familj och fritid
Hur ofta händer det att du i din arbetssituation upplever stress som påverkar dig negativt?
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra )
Jag trivs med mina arbetsuppgifter
Jag har en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde
Jag har tydliga mål för mitt arbete
På min enhet/arbetsplats ser vi till att nya idéer övervägs oavsett vem som kommer med dem
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra)
På min enhet/arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar/-möten minst en gång per månad
Jag är väl insatt i vad som är viktigt för att vår verksamhet ska bli framgångsrik
Jag känner till målen för min enhet/arbetsplats
Jag är delaktig i utformningen av målen för min enhet/arbetsplats
Företaget är en attraktiv arbetsgivare
Egen kommentar

(1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra)
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser  
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare  
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete  
Jag har varit delaktig i att skapa en handlingsplan utifrån den förra medarbetarundersökningen
Egen kommentarDina svar lagras anonymt